Informatie voor cliënten

Aanmelden

Wanneer u een verwijzing op papier heeft van uw huisarts, kunt u zich bij de praktijk aanmelden (telefonisch 06-38276655 of per mail info@psychologieveenstra.nl). De huisarts moet in de verwijsbrief aangeven of u een indicatie heeft voor Basis-GGZ of voor Specialistische GGZ en onder welke DSM 5 diagnose u verwezen wordt.
In het eerste contact wordt u gevraagd naar uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer). Ook wordt gevraagd beknopt aan te geven wat uw hulpvraag is. Er wordt bekeken of u bij ‘Medische Psychologie Veenstra’ op de juiste plek bent voor behandeling. Als dat zo is wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Intakegesprek
In het eerste gesprek vertelt u wat uw probleem is en wat u graag wilt bereiken met de behandeling. De psycholoog heeft dan de gelegenheid u vragen te stellen. Tijdens het gesprek komen ook allerlei praktische zaken, zoals kosten, vergoeding, etc. aan de orde. Aan het eind van het kennismakingsgesprek wordt in overleg besloten om al dan niet in deze praktijk verder te gaan met de onderzoeks- en behandelfase.

Onderzoek
De psycholoog zal u mogelijk vragen of u mee wilt doen aan ROM-metingen. Dit is bedoeld om met u het effect van de behandeling, uw verbetering, ook zichtbaar te maken. U krijgt per mail een inlogcode en vult op een beveiligde website een vragenlijst in (dit heet ROM-meting = Routine Outcome Measurement). Dit herhaalt zich tijdens en na afloop van de behandeling nog eens.
U kunt ook gevraagd worden om uw klachten een tijdje bij te houden op een registratieformulier of andere aanvullende vragenlijsten in te vullen. Daarnaast kan uw toestemming gevraagd worden om uw medische gegevens of gegevens van eerdere psychologische behandelingen op te vragen.

Behandelplan
Als het onderzoek is afgerond stelt de psycholoog een behandelplan voor. Het vaststellen daarvan gebeurt in onderling overleg. In het behandelplan worden de klachten of problemen omschreven, het behandeldoel en de weg (werkwijze, methode) om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen. Er zal globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

De behandeling
De behandelgesprekken duren in principe 45 minuten. Bij de behandelmethode EMDR kunnen de eerste behandelsessies 90 minuten duren. De sessies kunnen wekelijks of met langere tussentijd gepland worden, afhankelijk van wat voor u, uw hulpvraag en de fase van de behandeling het beste is. Zo zal aan het eind van een behandeling de tijd tussen de sessies langer worden. Een gemiddelde behandelduur is 10 tot 20 sessies, mede afhankelijk van uw persoonlijke inzet en de ernst van uw klacht, in een tijdsbestek van 1 tot 12 maanden.
Om de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is er kans dat u gevraagd wordt om tussentijds opdrachten of oefeningen uit te voeren of iets te lezen. Indien waardevol kan de praktijk gebruik maken van eHealth modules uit Karify. Ook kunnen sessies plaats vinden via beeldbellen met het daarvoor beveiligde programma “ClickDoc”.

Afzeggen of wegblijven
Wanneer u door omstandigheden een afspraak moet afzeggen, dient u dit 24 uur van tevoren te doen. Bij niet verschijnen of afzeggen korter dan 24 uur van tevoren wordt de afgesproken sessie in rekening gebracht.

Rapportage
Bij de start en na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer schriftelijk bericht. De behandeling kan alleen starten als u voor akkoord getekend hebt. U hebt recht op correctie van de brief naar de verwijzer en recht op een kopie als u dat aangeeft te wensen. Tijdens de behandeling houdt de psycholoog procesnotities bij in een dossier. Ook hier hebt u recht op inzage. Anderen hebben alleen inzagerecht als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Spoedgevallen
De praktijk heeft geen crisis/spoed-functie, er wordt verwacht dat men tussen de sessies voldoende stabiel is om de tijd te overbruggen. Als er gedurende uw behandeling toch gevoelens ontwikkelen waarbij u dringend hulp nodig hebt kunt u contact opnemen met de huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Zij kunnen als nodig een crisisteam oproepen.
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Beveiligde communicatie
De website en mail is beveiligd (SSL-certificaat).
Voor persoonlijke informatie gebruikt de psycholoog de extra beveiligde/versleutelde Zorgmail en wanneer u deze mail beantwoordt is deze ook extra beveiligd.
Er wordt geen gebruik gemaakt van Whatsapp omdat dit niet beveiligd is.

Vervanging
In het geval van langdurige afwezigheid van de psycholoog heeft de praktijk een samenwerking met een andere praktijk voor vervanging. Zo kunnen behandelingen als nodig gecontinueerd worden.